สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (รอบเช้า)

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้คำแนะนำก่อนการออกฝึกงานในประเด็นวัฒนธรรมองค์กร กิริยามารยาทในการเข้าสังคม การแต่งกาย ความตรงต่อเวลา กฎระเบียบและวินัยขององค์กรนั้น ๆ ความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้จากงานที่ได้รับมอบหมาย การรักษาความลับขององค์กร พร้อมชี้แจงรายละเอียดรายงานการฝึกงาน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 15208 อาคาร 615 ชั้น 2

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี