สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักเรียนในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรสถาบัน ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนในสถานประกอบการ ด้วยทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ กำหนดให้นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานการประกอบการ ในช่วงปิดภาคเรียน โดยสถานประกอบการเป็นครูฝึกให้แก่นักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 320 ชั่วโมง ทั้งนี้คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ชี้แจง และอบรมในหัวข้อ “กฎระเบียบวินัยในสถานประกอบการ และระเบียบวินัยในโรงเรียน และวิทยากรจากสถานประกอบการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความปลอดภัยในการทำงาน การเขียนเล่มฝึกอาชีพและเกณฑ์วัดผลประเมินผล แยกตามห้องย่อย ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอมาจากเครือข่ายสถานประกอบการ ตามความร่วมมือทางการศึกษา ในการรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 1.บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เวอร์ชวล ลิ้งค์ โซลูชั่นส์ จำกัด 3. กลุ่มไทยรุ่งเรือง บริษัท ร่วมกำลาภเทรดดิ้ง จำกัด 4. บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) 5. คุณอนันท์ เหล่าทับ เจ้าของโรงกลึงช่างอนันท์ 6. บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด 7. บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด 8. การไฟฟ้านครหลวง 10. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 11. บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด 12.มูลนิธิชัยพัฒนา (ร้านภัทรพัฒน์) 13. บริษัท ธนะดิจิตอลไลฟ์ จำกัด 14. บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จำกัด 15. ร้าน คาโกโนย่า และ16.ร้านนุสรา /ร้านหลานยายนุสรส / ร้านบีเค ซาลอน เป็นต้น ส่วนช่วงบ่าย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ การจัดอบรม ” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างฝึกงานในสถานประกอบการ ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ฯ จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มาให้ความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2567 ณ ห้องเทพรัตน์พิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์ /ข่าว

ระดับปริญญาตรี