loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวข้อแนวคิดทางปรัชญาที่มีผลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศส

อาจารย์จิระศักดิ์ อัฉริยยศ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวข้อแนวคิดทางปรัชญาที่มีผลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศส วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา เพจ Facebook สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี