สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

ไม้ระนาดเอก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          ไม้ระนาดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของนักดนตรีและมีความเกี่ยวข้องกับการกำเนิดเสียงรวมถึงลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นด้วย การสร้างไม้ระนาดถือเป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นศิลปวิทยาการที่ไม่ได้มีการเผยแพร่ทางด้านวิชาการและมีจำนวนผู้ทำและเผยแพร่น้อย เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะวิทยาการอันเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่เสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพ พัฒนาทักษะทางด้านงานช่างดนตรีไทย สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม จึงจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการดังกล่าว

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          ในการอบรมทำไม้ระนาดเอกในครั้งนี้เป็นสูตรการทำของครูพริ้ง ดนตรีรส ครูและศิลปินคนสำคัญของวงการดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์วิรัช สงเคราะห์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เป็นหลานศิษย์ของครูพริ้ง ดนตรีรส โดยการใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติทั้งหมด ได้แก่ ไม้ไผ่สีสุก ผ้าดิบ ด้ายฝ้ายดิบและผ้าฝ้ายสำหรับพันอวด

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์ (ถ้ามี)
ใช้สำหรับการบรรเลงดนตรีไทย

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.สวรรยา  ทับแสง
อ.สุเมธา ทรัพย์รังสี

นักเรียน/นักศึกษา
นักเรียน ปวช.1-3

เบอร์ติดต่อ
083-9155639

 

ระดับปริญญาตรี