สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

เครื่องมือบำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสีย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          สร้างนวัตกรรมเครื่องมืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสีย

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันทำหน้าที่ดูแลในส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทำงาน ตรวจสอบการทำงานเพื่อหาความผิดปกติของเครื่องจักร และทำความสะอาดพร้อมให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากพบข้อผิดพลาดของการทำงานของเครื่องจักรให้ดำเนินการวางแผนและแก้ไข จึงเป็นที่มาของโครงการสร้างเครื่องมือบำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสีย โดยขั้นตอนการตรวจสอบเช็คประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ มีขั้นตอนการยกปั๊มโดยการใช้รอกยกขึ้นมาจากบ่อน้ำ จากนั้นตรวจสภาพโดยรวมเพื่อตรวจสอบการชำรุดสึกหลอ และใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดตัวปั๊มน้ำ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีปั๊มน้ำติดตั้งอยู่นั้นมีพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่แคบจึงส่งผลให้ต้องใช้แรงจากผู้ปฏิบัติงานดึงขึ้นมาโดยตรง โดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงใด ๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ การประดิษฐ์เครื่องมือบำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสียนี้จะเป็นเครื่องทุ่นแรงในการยกปั๊มและพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฉีดน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการยกและมีอุปกรณ์ช่วยล้างทำความสะอาดในตัว ช่วยทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
          วิธีการใช้งาน นำเครื่องมือบำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสียเคลื่อนไปยังตำแหน่งปากบ่อน้ำเสีย จากนั้นนำโซ่เหล็กที่เกี่ยวปั๊มน้ำมาคล้องกับรอกไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของเครื่องมือบำรุงรักษาปั๊มน้ำ ทำการคลุมผ้าใบด้านข้างของเครื่อง เมื่อรอกดึงปั๊มน้ำขึ้นมาจากบ่อ ท่อฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวนสามวงจะทำการฉีดน้ำรอบ ๆ ปั๊มน้ำเพื่อทำความสะอาด โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสภาพปั๊มน้ำได้ทันทีและนำปั๊มน้ำติดตั้งกลับลงตำแหน่งเดิมได้โดยใช้เวลาในการดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี และอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขออนุสิทธิบัตร

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย

นักเรียน/นักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนฤเบศธ์ ยิ่งเจริญ
นายธนพนธ์ ใกล้ชิด

เบอร์ติดต่อ
085-4807085

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

ระดับปริญญาตรี