สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความร้อนและเสียงของเครื่องจักร

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1. เพื่อวัดความร้อนของเครื่องจักร
2. เพื่อวัดความดังของเครื่องจักร
3. เพื่อแจ้งเตือนอุณหภูมิและปริมาณเสียงของเครื่องจักรที่เกินค่ามาตรฐาน
4. เพื่อช่วยให้สามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้ง่ายขึ้น

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          โครงการชุดอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความดังของเครื่องจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อระดับความร้อนหรือความดังของเสียงมีค่าเกินมาตรฐานที่กําหนด ก่อนที่ผู้ใช้งานชิ้นงานและเครื่องจักรจะเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องจักรที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อระดับความร้อนหรือระดับความดังของเสียงมีค่าเกินมาตรฐานที่กําหนดผลที่ทางคณะผู้จัดทําได้ทําการประเมินการใช้งานจํานวน 50 คน จากบุคคลที่ใช้งานอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรรม แผนกช่างอุตสาหกรรมจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้รับคําแนะนําและข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มความแม่นยําในการวัดความดังของเสียง เพราะเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งกับชุดอุปกรณ์เป็นเซนเซอร์ที่มีคุณภาพในระดับกลางทําให้เมื่อเสียงดังเกินกว่า 60 เดซิเบล ขึ้นไป จะไม่สามารถวัดค่าได้ถูกต้องทั้งหมด ถ้าใช้เซนเซอร์ที่มีคุณภาพในระดับสูงจะสามารถวัดค่าความดังที่เกิน 60 เดซิเบล ขึ้นไปได้ จากการทําแบบสอบถามผู้จัดทําได้สรุปผลว่าผู้ประเมินให้คะแนนในระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์ (ถ้ามี)
          เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
ศรายุทธ  สอนรอด

นักเรียน/นักศึกษา
นายตะวัน เกรียงไกรวณิช
นายไตรเทพ เหล่าสดนันท์
นายนันทวิญโญ บุนนาค

เบอร์ติดต่อ
092-2461934

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี