สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิจัย

ทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

1.1 )  อาจารย์/นักวิจัย ศึกษาหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอทุน และแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

  • ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
  • แบบฟอร์มเพื่อจัดทำเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (วิจัย01)
  • สรุปขั้นตอน รายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ในโครงการวิจัย และแบบฟอร์มตัวอย่างการจัดทำงบประมาณที่จะเสนอในโครงการวิจัย

1.2)  อาจารย์/นักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบวิจัย01 และทำบันทึกข้อความ (ตัวอย่าง) นำส่งที่งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ ชั้น 4 อาคาร 604
1.3)  งานวิจัยฯ จะตรวจสอบเอกสาร และแจ้งแก้ไขรายละเอียดเบื้องต้น ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

2.1)  งานวิจัยฯ จะแจ้งผลการอนุมัติ/แก้ไข แก่อาจารย์/นักวิจัยที่เสนอขอรับทุน
2.2)  กรณีที่ได้รับแจ้งอนุมัติทุน ให้ผู้วิจัยดาวน์โหลดสัญญารับทุน และกรอกรายละเอียดสัญญาจำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งแบบขออนุมัติเบิกเงินทุน (วิจัย10) 1 ชุด และส่งที่งานวิจัยฯ เพื่อเสนอสัญญารับทุนกับอธิการบดี
2.3)  กรณีที่ต้องแก้ไข ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่แจ้งและส่งที่งานวิจัยอีกครั้ง ตามมติที่ประชุม

3.1)  งานวิจัยฯ เสนอขออนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 และดำเนินการเบิกเงินทุนวิจัยร้อยละ 40 แก่ผู้วิจัย (เบิกเงินทดรองจ่ายครั้งที่ 1)
3.2) งานวิจัยฯ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และสำเนาแจ้งผลงานการอนุมัติแก่ผู้วิจัย

4.1)  ผู้วิจัย รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (วิจัย 04) เพื่อขออนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังจากดำเนินการวิจัยได้ร้อยละ 50
4.2)  หลังจากได้รับอนุมัติ งานวิจัยฯ จะทำการขอเบิกเงินทดรองจ่ายในโครงการวิจัยครั้งที่ 2 (ร้อยละ 40)

5.1)  ผู้วิจัย เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (วิจัย05) เพื่อขออนุมัติปิดโครงการและเบิกเงินทุนวิจัยงวดสุดท้าย ร้อยละ 20
5.2)  งานวิจัยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ ในการพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อแก้ไข/อนุมัติให้ปิดโครงการวิจัย
5.3)  ผู้วิจัยจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อเบิกคืนเงินยืมทดรองจ่าย (รวมร้อยละ 80) และเบิกเงินงวดสุดท้ายร้อยละ 20 ของโครงการ
5.4)  ผู้วิจัยปรับแก้ไขรูปแบบของรายงานฉบับสมบูรณ์ (Format) และส่งที่งานวิจัยจำนวน 2 เล่ม

แบบฟอร์มทุนวิจัย

ผลงานวิจัย

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ติดต่อวิจัย