Onuma Natsita

Faculty Member

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ | Books

 • ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมอาหารคาว

 

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • การพัฒนาเศรษฐกิจรากแก้วของประเทศ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 • งานจักสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล

 

บทความวิจัย | Research Papers

 • พฤติกรรมผู้บริโภคและสถานการณ์ตลาดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก
 • การสร้างกลยุทธ์ตลาดแนวใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก
 • ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและแนวทางการอนุรักษ์อาหารคาว บ้านขี้เหล็กใหญ่ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 • การศึกษาอัตลักษณ์: กรณีศึกษาความเป็นจิตรลดาของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อ พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำ เสนอพาวเวอร์ พอยและการนำ เสนอด้วยป้ายนิเทศ สำ หรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การออกกำลังกายความเข้มข้นสูงที่มีผลต่อน้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย
 • กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนรายวิชากีฬาและนันทนาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยความหนักสลับเบาแบบวงจรต่อเส้นรอบเอว

 

งานวิจัย | Research Projects

 • ผลการประเมินภาวะโภชนาการ: กรณีศึกษาการประเมินสัดส่วนของร่างกาย(Anthropometric Assessment) ของนักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันในช่องท้อง
 • การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงแบบวงจรที่มีส่งผลต่อเส้นรอบเอว
 • ความรู้ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงที่มีส่งผลต่อน้ำหนักและค่าดัชนีมวลกาย
 • กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนรายวิชากีฬาและนันทนาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน: กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากคล้าด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชน ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 • การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลนาทมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จ
 • พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • การศึกษาวัฒนธรรมอาหารหวาน ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 • การศึกษาอาหารพื้นถิ่นในบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 • ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำาเสนอพาวเวอร์พอยและการนำเสนอด้วยป้ายนิเทศ สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาอัตลักษณ์: กรณีศึกษาความเป็นจิตรลดาของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

อื่น ๆ | Other

บริการวิชาการ

 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิเศษรายวิชาศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  – โครงการพัฒนาอาชีพ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
  – โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG and Regional Development)
  – โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

 

นำเสนอผลงาน

 • Study of Community Culture:
 • Case Study of Dessert in Nong Phan Tha Subdistrict, So Phisai District, Bueng Kan Province. GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and
 • Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, 8-9 December 2022. At The Regent Cha Am Beach Resort, Phetchaburi, Thailand