สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ทำหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข กรรมการ นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง กรรมการ นายรุ่งโรจน์ เรืองปราชญ์ กรรมการ อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสำราญ กรรมการ นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้น การส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th img 2649 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี