สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์ EdPEx: เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานการการอบรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “เกณฑ์ EdPEx: เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” หัวข้อ “หมวดโครงร่างองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 5” จัดโดย งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีระบบและมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศบุคลากร บรรยายพิเศษโดย นางสาววลีพร ธนาธิคม ที่ปรึกษาอาวุโส และนางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติกร หัวหน้างานแผน ยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เข้ารับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี