สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการบรรยายการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในประเด็น ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570 และแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566 บรรยายโดย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้ารับฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นการจัดบรรยายตามการดำเนินงานแบบ PDCA เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสถาบัน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี