สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีจบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในโครงการ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” ด้านการประกอบอาหารจีนปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และคณะครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมกับนาง จ้าว อ้ายฉิน (ครูใหญ่) นางสาวหลี่ หยูหรง (รองครูใหญ่) และคณะครูโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาหารและโภชนาการ ที่เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นในโครงการ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง ด้านการประกอบอาหารจีน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียน รุ่นปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 2) ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 12 คน นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 3) ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาในหลักสูตรเดียวกันนี้เป็นรุ่นถัดไป จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ จากบริษัท ถัง International Education and Technology จำกัด ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรและล่ามแปลภาษา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VooV Meeting ก่อนเข้าสู่พิธีการมอบประกาศนียบัตร แบบออนไลน์ นักเรียนฯ รุ่นที่ 2 ได้แสดงศิลปวัฒนธรรมจีน จำนวน 3 ชุด ได้แก่ การขับร้องเพลงจีนประกอบการเขียนตัวอักษรจีน การแสดงกังฟู และปิดท้ายด้วยการขับร้องเพลงจีนขอบคุณคณะครูโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีจากทั้ง 2 ประเทศ

ในโอกาสนี้ อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบการศึกษาทั้ง 13 คน และกล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง ที่ร่วมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะให้แก่นักเรียนทั้งทักษะวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนทักษะทางภาษาจีน ทำให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้ รักษาการแทนอธิการบดีและผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เตรียมต้อนรับคณะผู้บริหารของโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง ที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบัน ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคมนี้ และจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

www.cdti.ac.th 20240103105019 img 2624 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีจบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในโครงการ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” ด้านการประกอบอาหารจีนปีการศึกษา 2565 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี