สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ : กุญแจสู่ชีวิตที่ดีขึ้น” (Biodiversity : key to Better Life) จัดโดยมูลนิธิสวนหลวง ร.9 มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และคณะผู้บริหารสถาบัน เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album ibd iphone 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี