สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุม กบส.

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ 61 (6 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานสถาบัน โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญอาทิ การหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (การประเมิน ITA) และการขยายผลโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้งบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุนป.ป.ช.) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) พร้อมแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25567 มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9295 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุม กบส. 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี