สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แสดงความยินดี

นางสาวจตุรภรณ์ รอดเกลี้ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ไตรภาดา หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ และคณะ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9010 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี