สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมครู ตชด. ภายใต้โครงการ ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดฝึกอบรมครู ตชด. ภายใต้โครงการ ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน ปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกับบริษัท ดูโอ โปรดักชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ทักษะใหม่ สร้างอาชีพสร้างรายได้ ด้วย workshop ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การบัญชีและการตลาดของอาจารย์ภายในคณะฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้วิธีการถนอมอาหาร (ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้) หลักการยืดอายุผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเรียนรู้ การคิดต้นทุน-กำไรเบื้องต้น และช่องทางการขายเบื้องต้น ให้กับครู ตชด. จำนวน 50 คน การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมบรรยายพิเศษและนำฝึกปฏิบัติการทำแยม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 8810 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อบรมครู ตชด. ภายใต้โครงการ ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี