สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 การนี้นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายการขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐและกระทรวง อว. ให้เป็นกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 315638 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2566 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี