สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิครลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ศาลา 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี