สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. André Kaufman, Dean of Automotive Engineering อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยานยนต์ไฟฟ้า จาก Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสเป็นวิทยากรพิเศษจัดการอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า หัวข้อ “Train the Trainers: Thai-German E-Mobility Workshop” สำหรับครู อาจารย์ของสถาบัน และสถาบันเครือข่าย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมแรกที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eh24Hk84uZJNmNBO0OYu8MABKmTwAs9Uz_gerNQnJuW86w?e=QHwLs6

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี