สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ และอาจารย์กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร ได้นำนักศึกษาในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม ทำความเข้าใจเนื้อหาจากสารที่ผู้สื่อสารถ่ายทอด และเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขว้างขึ้น

ที่มา อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์

ระดับปริญญาตรี