สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ“การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนคู่งาน-งานคู่เรียน”

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยที่ปรึกษาอธิการบดี คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน ฯ และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนคู่งาน – งานคู่เรียน 2) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้สู่การมีงานทำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3)รูปแบบและแนวทางการทำความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานอื่น 4) สภาพปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ฯ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.๐๐ น. – 13.00 น.

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eht7gIuFbCdMjlByMQM0CnIBp16flaLSVodBODJVqWRzGg?e=AUJ2Bd

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 411106 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ“การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี