สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงพื้นที่ชุมชน

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนักศึกษาสิงคโปร์โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการLearning Express (LEX 2023) ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการคิดค้นนวัตกรรมชุมชน (Social Innovation) โดยใช้กระบวนการ Design Thinking ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566 ณ อำเภอสรรยา จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มการศึกษาข้อมูลเป็นสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มยาหม่อง กลุ่มข้าวเกรียบลอยน้ำ และกลุ่มผ้าบาติก ซึ่งหลังจากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะนำผลการศึกษามาคิดค้นนวัตกรรมชุมชนต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

S 15687695 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ลงพื้นที่ชุมชน 9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
S 15687695 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ลงพื้นที่ชุมชน 13 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี