สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมายสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ทำหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง กรรมการ นายสัจจาวุฒิ รอดสำราญ กรรมการ นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้วางหลักการในการจัดทำร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. พิจารณาร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรม ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. …. การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 7701 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี