สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การประสานสัมพันธ์ 2 ราชอาณาจักร”

โดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในรูปแบบออนไซต์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ถ่ายทอดความรู้ 2 ชั่วโมง ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

KM240866 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี