สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์แจ้งการสัญจรเข้า – ออกบริเวณสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากร นักเรียน  นักศึกษา และผู้ปกครอง ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการสัญจรเข้า – ออกบริเวณสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สถาบันฯ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ สนว. ที่ดูแลประตูเข้า – ออก ของสำนักพระราชวัง สนามเสือป่าโดยขอให้ทุกท่านเริ่มถือปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อราชการภายในบริเวณสนามเสือป่า
– ขอให้ใช้ประตูสัญจรเข้า – ออก บริเวณธนาคาร TTB เพียงประตูเดียว
– เมื่อเข้าประตูมาแล้วให้ขับขี่รถในทิศทางวนซ้ายเท่านั้น 
– ห้ามขับรถเร็วเมื่อเข้ามาในบริเวณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
– นักเรียน นักศึกษาแต่งกายยูนิฟอร์มที่ถูกระเบียบของสถาบัน 
– บุคลากรแต่งกายที่ถูกระเบียบของสถาบัน และสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
– ติดบัตรประจำตัวของสถาบันทุกครั้งก่อนเข้า – ออก บริเวณสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

ระดับปริญญาตรี