สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

image 750x 64813c9265936 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะ โดยนักศึกษาใหม่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ Energize Activity รับฟังบรรยายคนดีแบบจิตรลดา คิด…และทำ…อย่างไร เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ รับฟังบรรยายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมดำนา เป็นต้น สำหรับค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ตระหนักในค่านิยมความเป็นจิตรลดา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ ครู และนักศึกษา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี