สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมอบรม “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่ี่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน”

image 750x 649e330ea4915 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในวันพฤหสับดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณะครูในโครงการฯ และครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่ี่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน” โครงการที่ 2: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5STEPs) ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี