สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยกับ คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาไอศครีมซอฟเสริฟ (soft serve) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบทางการตลาด ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนาผลผลิตที่มาจากงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มาขยายผลสู่เชิงพาณิชน์เป็นรายแรกของสถาบัน โดยการลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 4272 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี