สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยกับ คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาไอศครีมซอฟเสริฟ (soft serve) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบทางการตลาด ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนาผลผลิตที่มาจากงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มาขยายผลสู่เชิงพาณิชน์เป็นรายแรกของสถาบัน โดยการลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 4272 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี