สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ
“กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๙
โดยมี ผศ.โกศิน สวนานนท์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
โดยเข้าร่วมในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)gal he8XRS1Sof สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yt7ljmF8d8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nWRBBY7oFr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BlGKzd89eS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZVqn1X0mVD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vz1E9Op3b1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VTYGaVWyQr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H332ARFSQL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี