loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา

ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้รู้จักการทำงานร่วมกับหมู่คณะ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อส่วนรวม และสร้างแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยนักศึกษามีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ปภาภรณ์/ข่าว 08/07/60

ระดับปริญญาตรี