สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบแผนการเรียนการสอน

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Mr. Fabian FORNI, Mrs. Caroline SCHMITT และ Mrs. Vipa SUCHINAI-BERVAS ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสส่งมอบแผนการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 พร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม ในการนี้ ดร. สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผศ. ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ รักษาการหัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และ อ.จิรศักดิ์ อัจฉริยะยศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบแผนการเรียนการสอนด้วย งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jbvFNkQ3V5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Iutf3TQfKq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YIZ2Pqz8pE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fs5vli9zlR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี