สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน ณ ป่าวังจันทร์

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต รุ่นที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนักวิชาการด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สวทช. และเข้าร่วมการอบรมเชิญปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดการแปลงและการปลูกผักเบื้องต้นในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ" ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรนวัต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ชาติภักดิ์ / เขียนข่าวgal jCydzNJutb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h9cZTNwdT7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cET7CXqV25 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 37TXfwUFrW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fFkgnk1mGs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rAEuc9ETwG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DNVY3ii5FY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TzLaQY0iO0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZiJyyaB9id สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2QY8qZeYVf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3k3DpTVBlI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LkwwvnvwFj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wUv475SRzl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I4hiCfCdwd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wH9vPAv4yq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lOnyNglktf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6p2CuaHn1h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี