สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สังกัดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานต่างๆ บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่เขาดินวนา โดยจิตอาสาได้ช่วยกันทำวามสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ให้พื้นที่เขาดินวนามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้กิจกรรมกิจอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ทำความดี มีจิตอาสา มีความสมัครสมานสามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี