สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สังกัดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานต่างๆ บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่เขาดินวนา โดยจิตอาสาได้ช่วยกันทำวามสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ให้พื้นที่เขาดินวนามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้กิจกรรมกิจอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ทำความดี มีจิตอาสา มีความสมัครสมานสามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี