สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจัทัล จัดกิกรรม CDTI Game 2020 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 โดยมี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด CDTI Game 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพกายและใจของนักศึกษาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ความเข้าใจในกติกา รวมถึงพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง เชื่อมความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขัน 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเกมกระดาน (หมากรุก) โดยใช้สถานที่ในการแข่งขัน ณ ศูนย์ออกกำลังกายข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง สนามโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และอาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี