สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ชนะเลิศงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองพร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปี 2563 “Thailand New Inventors Award 2020” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในผลงาน “ระบบแสงเล่าเรื่องสำหรับงานนิทรรศการ” ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของ นายกชพัฒน์ เล็กสาลี นายกฤตเมธ เหล่างาม และนายปกรณ์ อุตตโมบล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้การดูแลของ อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในงานเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คว้ารางวัลเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี