สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมกับ วดธ. สร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่วงการอุตสาหกรรมอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
จากแนวนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก (Thai Kitchen to the World) ด้วยปัจจัยที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร และมีองค์ความรู้ด้านอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านรสชาติอาหารที่เข้มข้น การจัดแต่งที่ประณีตบรรจง และวัตถุดิบที่เสริมสร้างสุขภาพจนเป็นที่เลื่องลือและประจักษ์แก่สายตาชาวต่างชาติ เห็นได้จากการขยายตัวของธุรกิจอาหารที่มีอัตราสูงขึ้นในทุกปี จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าธุรกิจร้านอาหารมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4.37-4.41 แสนล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 1.4 – 2.4 จากปี 2562 แต่ธุรกิจอาหารก็ต้องพบกับโจทย์ท้าทายรอบด้าน ด้วยเหตุนี้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) และวิทยาลัยดุสิตธานี (วดธ.) จึงประสานกำลังกันในการสร้างโอกาสและร่วมก้าวข้ามความท้าทายในวงการอุตสาหกรรมอาหาร รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า “การลงนามความร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานีครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ทั้ง 2 สถาบัน สนับสนุนการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการจัดการครัว การตกแต่งอาหาร และศิลปะการประกอบอาหารไทย อาหารยุโรป ขนมไทย เบเกอรี่ และอื่นๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนวิทยาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ร่วมไปถึงการเข้าร่วมอบรมการประกอบอาหารตามที่สถาบันหรือวิทยาลัยเปิดอบรม เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทันต่อทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ และรวมไปถึงการพัฒนาหัวข้องานวิจัย โครงงานวิจัย ที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหาร” ด้าน ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า “เพื่อความก้าวหน้าและก้าวทันโลกในยุคนี้ การประสานความร่วมมือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง โดยทางวิทยาลัยดุสิตธานีถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองสถาบันมาปรับใช้และพัฒนาระหว่างสถาบัน ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแลกเปลี่ยนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านงานวิจัย ฯลฯ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้สอนหรือเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเอง ซึ่งตรงกับปณิธานของวิทยาลัยดุสิตธานีที่มุ่งเน้นทางด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างแท้จริง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี