สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกวดโครงงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน และบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยให้นักศึกษามีทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผลงานที่เข้าร่วมการประกวดมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ชิ้นงาน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เเขนกลสำหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ การพัฒนาระบบตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารกรณีศึกษาห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร605 เครื่องลำเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทหลอดครีมป้อนเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องวัดปริมาณเพลี้ยกระโดด เครื่องอบแห้งตะลิงปลิงพลังงานงานสองระบบ การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าอัตโนมัติ พัฒนาระบบแขนกลสำหรับเตรียมซูชิ รางขนส่งฝรั่งอัตโนมัติสำหรับสวนแบบท้องร่อง หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติภายในอาคาร ควบคุมด้วยROS รถเก็บลำไยควบคุมการขึ้น-ลงด้วยมอเตอร์ เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำโดยสื่อสารผ่านทางเครือข่าย LoRaWAN เครื่องแยกเศษกระจกจากสีของกระจก และเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนส่งสัญญาณผ่านระบบ NB-IoT ผลการประกวดโครงงานเรื่อง “การพัฒนาระบบแขนกลสำหรับเตรียมซูชิ” โดยนางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ นายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิ์โชติกา และนายติณณภพ โพธิ์สุวรรณ สามารถค้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี