สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) (Chitralada Technology Institute, CDTI) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ก่อตั้งและบริหารงานโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” เรียนคู่งานหมายถึงเรียนในสถาบันและออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบการ งานคู่เรียนหมายถึงคนที่ทำงานแล้วสามารถกลับมาเรียนอัพเดทความรู้ควบคู่กับการทำงานได้ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) โดยเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เรียนกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

            – สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมสนับสนุนทางด้านวิชาการและกิจกรรม
            – อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญโดยตรง มีประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการ
            – สนับสนุนการเรียนภาษาที่จำเป็นต่อการทำงาน
            – มีหลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น คอร์สอาหาร คอร์สเสริมสร้างทักษะด้านระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
            – เดินทางสะดวก
            – มีทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน
            – มีชุดฝึกทักษะที่ทันสมัย ใช้งานจริงในสถานประกอบการ
            – มีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสร้างหลักสูตร มากกว่า 80 แห่ง
            – หลักสูตรตรงความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เนื่องจากมีสถานประกอบการช่วยเขียนหลักสูตร ทำให้การเรียนการสอนตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ
            – ฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำ
            – เรียนจบแล้วมีงานทำ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

อยากเป็นผู้สร้างนวัตกรรม เรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
            – สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (4 ปี)
            – สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีสมรรถนะในการทำงานเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 4.0 เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Robot ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย , การจัดการระบบอาคารและโรงงานอัจฉริยะ ตลอดจนบริหารจัดการระบบพลังงานทดแทน รวมถึงการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ( https://www.cdti.ac.th/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม )

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คุณสมบัติ
หลักสูตรปกติ

– วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (เรียน 4 ปี)

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เรียน 2 ปี วันเสาร์-อาทิตย์)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม
 2. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 1 ปี หรือปัจจุบันกำลังทำงานอยู่
 3. ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำด้านช่างอุตสาหกรรม

อยากเก่งไอที ต้องเรียนคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

2. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้เน้นเรื่องการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมข้อมูล สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานถึงขั้นมืออาชีพ การบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาการรับรอง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างโทรคมนาคม อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษารับรอง หรือ
 3. คณะพิจารณาเห็นควรให้เข้าศึกษาได้
 4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ( https://www.cdti.ac.th/คณะเทคโนโลยีดิจิทัล )

อยากบริหารจัดการธุรกิจอาหาร ให้มาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

3. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

หลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านอาหาร และศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนที่มาจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และเสริมด้วยประสบการณ์จากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ โดยการนำเอาทฤษฎีและหลักการมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับธุรกิจที่หลากหลายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและเข้าทำงาน

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาการรับรอง
 2. คณะพิจารณาเห็นควรให้เข้าศึกษาได้
 3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ( https://www.cdti.ac.th/คณะบริหารธุรกิจ)

……………………………………………

>> สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร / คู่มือการสมัคร

เว็บไซต์ : www.cdti.ac.th
Facebook : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
LINE : @reg.cdti
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-280-0551 ต่อ 3295 , 081-996-9046 , 083- 132-3355

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี