สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นปี 1 ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทในการปฐมนิเทศและทำพิธีรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.ชั้นปี 1 ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสมองฝังตัว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยี และสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย พร้อมชี้แจงแผนการเรียนการสอนวิชาชีพระดับต่างๆ การวัดผลการศึกษา การเรียนการสอน ภาคเรียน 1 / 2563 การเลือกเรียนภาษาที่ 3 ชมการนำเสนอการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส และระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติต่างๆ และแนะนำครูที่ปรึกษา พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการรับมือสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน แนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนระเบียบวินัย โดยจัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี