สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นปี 1 ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทในการปฐมนิเทศและทำพิธีรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.ชั้นปี 1 ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสมองฝังตัว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยี และสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย พร้อมชี้แจงแผนการเรียนการสอนวิชาชีพระดับต่างๆ การวัดผลการศึกษา การเรียนการสอน ภาคเรียน 1 / 2563 การเลือกเรียนภาษาที่ 3 ชมการนำเสนอการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส และระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติต่างๆ และแนะนำครูที่ปรึกษา พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการรับมือสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน แนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนระเบียบวินัย โดยจัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี