สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. รับมอบชุดฝึกปฏิบัติการ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวจำนวน 10 ชุด จากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันฯ ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการทำวิจัย ผลิตนวัตกรรมร่วมกันเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี