สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สจด. รับมอบชุดฝึกปฏิบัติการ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวจำนวน 10 ชุด จากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันฯ ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการทำวิจัย ผลิตนวัตกรรมร่วมกันเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี