สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมหัวข้อ “กลยุทธ์ปรับแผนจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะ” แก่คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นปีที่ 3 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพิเศษ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขึ้นอยู่กับแม่ข่ายภาคกลางตอนบน 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี