สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2562 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี อุปนายกสภาสถาบัน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้แทนนักศึกษาชาย หญิง เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 89 ราย ประกอบด้วยบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 61 ราย และบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 28 ราย ในจำนวนนี้มีบัณฑิตเกียรตินิยม จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ CDTI VIRTUAL EXHIBITION 2020 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เวลา 15.30 น. นิทรรศการ "CDTI VIRTUAL EXHIBITION 2020 " ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียบง่าย พอเพียง ร้อยเรียงนวัตกรรม นำสู่ธุรกิจ” นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรม ของครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตลอดปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนให้ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาคิดค้นนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถนำไปต่อยอดทางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม มีผลงานจัดแสดงรวม 40 ผลงาน ได้แก่ หมวดอาหาร อาทิ ข้าวแต๋นปักษ์ใต้ ซุปข้นจากเมล็ดขนุน บิสกิตจากเมล็ดเงาะ เครื่องตรวจวัดปริมาณสารซัลไฟต์ในกระบวนการผลิตผลไม้อบแห้ง กัมมี่เยลลี่เสริมใบกิงโกะ และน้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน เป็นต้น หมวดสิ่งแวดล้อม อาทิ อุปกรณ์ประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งด้วยระบบฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic) อุปกรณ์บำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสีย ชุดอุปกรณ์ ตรวจวัดความร้อนและเสียงของเครื่องจักร สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ และตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริดควบคุมผ่าน RFID สำหรับชุมชน เป็นต้น หมวดเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา เครื่องสุขาแมวอัตโนมัติ และชุดอุปกรณ์รดน้ำและให้ปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบ IoT เป็นต้น หมวดพลังงาน อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วและแจ้งเตือนทาง smartphone และอุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น อุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้จริงในสถานประกอบการหลายแห่งและยังได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลงานในหมวดศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ โหม่งลายรดน้ำ ซอด้วง และไม้ระนาด ที่จัดสร้างโดยนักเรียนหลักสูตรการสร้างเครื่องดนตรีไทย และหมวดบริการวิชาการ อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Caregiver) การจำลองห้องส่งรายการ “จิตรลดา ปรุงสารพัด” สอนทำอาหารออนไลน์ฟรี ที่มีผู้ติดตามชมหลักแสนราย เป็นต้น รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่านิทรรศการ CDTI 2020 ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ซึ่งเป็นการจำลองนิทรรศการ CDTI 2020 เข้ามาไว้ในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการชุมนุมของคนจำนวนมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อขยายโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถชมนิทรรศการผ่านทางออนไลน์ได้ โดยจะได้รับข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยในรูปแบบของวีดีโอ อินโฟกราฟิก และได้รับบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิทรรศการจริงผ่านการจำลองห้องนิทรรศการแบบ 3 มิติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี