สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับไม้ต่อ iSTEM-ED 2020

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและคณะ รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-ED จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในงาน The 5th International STEM Education Conference ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีหน้าทางสถาบันฯจะดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อ The 6th International STEM Education Conference ในหัวข้อ “Innovating STEM Education in Digital Disruptive Era” ซึ่งมีสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และในการนี้คณะอาจารย์จากสถาบันฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วย

ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-ED เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในวงวิชาการด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของประเทศ ซึ่งได้แก่ การศึกษาในสาขาวิชา Science, Technology, Engineering, Mathematics และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัยจากนานาชาติ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไทยในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ STEM

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี