สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

รับไม้ต่อ iSTEM-ED 2020

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและคณะ รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-ED จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในงาน The 5th International STEM Education Conference ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีหน้าทางสถาบันฯจะดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อ The 6th International STEM Education Conference ในหัวข้อ “Innovating STEM Education in Digital Disruptive Era” ซึ่งมีสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และในการนี้คณะอาจารย์จากสถาบันฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วย

ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-ED เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในวงวิชาการด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของประเทศ ซึ่งได้แก่ การศึกษาในสาขาวิชา Science, Technology, Engineering, Mathematics และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัยจากนานาชาติ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไทยในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ STEM

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี