สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกาศด่วน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในรอบสองนี้ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นหลังปีใหม่   

เมื่อประเมินจากสถานการณ์แล้วเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติน่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน

ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทจึงเห็นสมควรประกาศให้ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์  ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อสื่อสารกับครูอาจารย์ทางออนไลน์ สำหรับครูอาจารย์สามารถสอนออนไลน์จากที่บ้านหรือสถาบันก็ได้ ตามตารางสอนที่กำหนดเพื่อลดความแออัด ส่วนภาคปฏิบัติส่วนที่ไม่สามารถสอนทางออนไลน์ได้ขอให้สอนชดเชยในภายหลัง

หากนักเรียนนักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียนขอให้ครูอาจารย์แจ้งหัวหน้าส่วนงานให้ทราบ และร่วมกันเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้งานของสถาบันยังต้องดำเนินการกันต่อไป จึงขอให้ครูอาจารย์มาสถาบันอย่างน้อย 50% ของเวลา  

สำหรับพนักงานสายสนับสนุนให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เป็นผู้กำกับดูแลงานนั้นตกลงกับหัวหน้างานจัดให้พนักงานหมุนเวียนกันทำงานอยู่ที่บ้าน ยกเว้นผู้ที่มีลักษณะงานที่ไม่สามารถทำงานออนไลน์ได้ ทั้งนี้ให้ทำงานที่บ้านได้ไม่เกิน 50% ของจำนวนบุคลากร โดยต้องให้งานของสถาบันเรียบร้อยด้วยดี

หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้างานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ระหว่างการระบาดครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564  หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบทางสื่อออนไลน์ของสถาบันเพื่อให้ปฏิบัติได้ทันการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดี

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี