สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการกับ สอวช.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมหารือทางวิชาการกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และคณะ ในประเด็นกลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี