สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.

เข้าศึกษาต่อจำนวน 5 ประเภท 9 สาขาวิชา
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชางานการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

เรียน ปวช. เรียนกับสถาบันจิตรลดา ได้อะไร
* ได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่ทันสมัย
* ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จริง
* ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
* ได้เรียนภาษาต่างประเทศ

ใครที่สมัครเรียนได้
ผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ทุกสาขา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2564
สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp <<<

……………………………………………..

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

เข้าศึกษาต่อจำนวน 3 คณะ
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ใครที่สมัครเรียนได้
ผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปลาย ม.6 และ ปวส. ทุกสาขา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp <<<

…………………………………………..
 

ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564

 

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3o8quhZ

– การขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2XgelMM

 

– หนังสือรับทราบเงื่อนไขการรับทุนช่วยเหลือการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3o2Kwdv

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี