สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2564" สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวง อว. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีวิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการอบรม สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการเพื่อยกระดับค่า CPI ของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมุ่งหวังให้หน่วยงานมีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี