สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2564" สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวง อว. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีวิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการอบรม สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการเพื่อยกระดับค่า CPI ของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมุ่งหวังให้หน่วยงานมีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี