สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563" จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 4 เหรียญทอง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง วิชาทักษะการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและทักษะการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  2 เหรียญทอง ประเภทสาขาวิชาการตลาด วิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ และทักษะวิชาธุรกิจค้าปลีก
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 เหรียญทอง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 เหรียญทอง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
5.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 เหรียญทอง ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
และยังมีอีกหลายประเภทวิชาที่นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ รอการประกาศผลต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี