สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563" จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 4 เหรียญทอง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง วิชาทักษะการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและทักษะการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  2 เหรียญทอง ประเภทสาขาวิชาการตลาด วิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ และทักษะวิชาธุรกิจค้าปลีก
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 เหรียญทอง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 เหรียญทอง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
5.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 เหรียญทอง ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
และยังมีอีกหลายประเภทวิชาที่นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ รอการประกาศผลต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี