สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1 (1/ปีงบประมาณ 2564) ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ทําหน้าที่ประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ เลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและพิจารณาแนวทางการดำเนินการงานด้านการบริหาร โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้เป็นไปตามนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี