สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)​

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)​ครั้งที่ 12/ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ทําหน้าที่ประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ เลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)​ และพิจารณาการรับนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (ผ่านระบบ TCAS และระบบอื่น ๆ ของสถาบัน)​ และพิจารณาการจัดงาน CDTI Virtual Exhibition 2021 โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการกำหนดแนวการบริหารงานสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี